Vyhledávání

Hrajeme:

Ženy na pokraji nervového zhroucení

Zpěv, tanec, smích, španělský temperament a nečekané zvraty ... vše v jednom!
Zhroutily se Vám plány na příští týden? Přijďte za hudbou, zpěvem, tancem:

8. 6. / 17:00 / ŽENY NA POKRAJI NERVOVÉHO ZHROUCENÍ / muzikál

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti při nákupu vstupenek od prodávajícího (Divadlo Šumperk, s.r.o., dále jen „divadlo“) kupujícím (dále také „divák“ nebo „návštěvník“), jakož i další práva a povinnosti návštěvníků divadla. Zakoupením vstupenky nebo vstupem do divadla divák či návštěvník divadla souhlasí s následujícími obchodními podmínkami a zavazuje se respektovat návštěvní řád divadla. 

1. Kontakty

1.1. Divadlo Šumperk, s. r. o. 

Sídlo: Komenského 312/3, 787 01  Šumperk
Telefon: 583 214 061

1.1.1. Pokladna divadla

Telefon: 583 214 062
E-mail: pokladna@divadlosumperk.cz

1.1.2. Obchodní oddělení divadla

Telefon: 583 214 061/kl. 45, 736 627 692, 770 174 031
E-mail: obchod@divadlosumperk.cz, produkce@divadlosumperk.cz, predplatne@divadlosumperk.cz


1.2. Informační centrum Šumperk (dále jen IC)

Sídlo: Hlavní třída 14, 787 01 Šumperk
Telefon: 583 214 000
E-mail: ic@sumperk.cz

2. Prodej

2.1. Prodej vstupenek v pokladně divadla a v IC

2.1.1. Prodej vstupenek v pokladně divadla:
září až červen / pondělí až pátek / 15:00 - 18:00 /
Doprodej vstupenek probíhá vždy jednu hodinu před začátkem představení vč. víkendů.

2.1.2. Prodej vstupenek v IC:
květen až září / pondělí až pátek / 8:00 - 17:00 // sobota a neděle / 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 /
říjen až duben / pondělí až pátek / 8:00 - 17:00 // sobota / 9:00 - 14:00

2.1.3. Při zakoupení vstupenky je kupující povinen neprodleně ověřit správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

2.1.4. Za ztracené vstupenky není poskytována žádná náhrada.

2.1.5. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. Padělání vstupenky je trestné.


2.2. On-line prodej vstupenek (e-vstupenky)

2.2.1. On-line prodej vstupenek lze uskutečnit výhradně z oficiálních webových stránek Divadla Šumperk (www.divadlosumperk.cz). 

2.2.2. On-line zakoupená vstupenka (dále jen „e-vstupenka“) je plnohodnotnou vstupenkou. E-vstupenka je platná v tištěné podobě (barevně či černobíle) nebo v elektronické podobě v mobilním telefonu. 

2.2.3. Divadlo nenese odpovědnost za nesprávné použití či zkopírování e-vstupenky. Vstup na představení bude povolen pouze na základě té e-vstupenky, která bude divákem při vstupu do hlediště předložena jako první.

2.2.4. E-vstupenku nelze vrátit ani vyměnit. 

2.2.5. Za ztracené e-vstupenky se neposkytuje žádná náhrada.

2.2.6. Dodatečnými úpravami se stává e-vstupenka neplatnou. Padělání e-vstupenky je trestné.


2.3. Ostatní prodej

2.3.1. Hromadné objednávky od 20 ks vstupenek

Hromadné objednávky jsou přijímány pouze na obchodním oddělení divadla (osobně, telefonicky či e-mailem).


2.3.2. Předplatné

Druhy a ceny předplatného jsou každoročně před zahájením divadelní sezóny zveřejňovány na webových stránkách divadla a v tištěné brožuře, dostupné v pokladně divadla.

Předplatné lze objednat a zakoupit na obchodním oddělení nebo v pokladně divadla, a to do dne konání prvního představení dané předplatitelské skupiny v nové divadelní sezóně.

Předplatné nelze zakoupit v IC.

Dosavadním předplatitelům jsou místa v daných předplatitelských skupinách rezervována do 30. 6. příslušného kalendářního roku.


2.3.3. Dárkové poukazy

Dárkové poukazy lze zakoupit v pokladně divadla, v IC nebo on-line z webových stránek divadla. Hodnoty nabízených dárkových poukazů jsou:

100 Kč, 150 Kč, 200 Kč, 250 Kč, 300 Kč, 350 Kč, 400 Kč, 450 Kč, 500 Kč.

Dárkový poukaz má platnost 1 rok od data vydání.

Dárkový poukaz lze uplatnit jednorázově na zvolené akce, jež jsou k danému dni v prodeji, a to v pokladně divadla, v IC nebo uplatněním při on-line koupi e-vstupenky z webových stránek. 

Případné přeplatky z uplatněného dárkového poukazu se nevrací, doplatky lze uhradit hotově nebo kartou.


2.3.4. Zboží

Zboží (reklamní předměty) lze zakoupit pouze na pokladně divadla.


3. Rezervace vstupenek

3.1. Rezervace vstupenek je možná telefonicky či osobně v pokladně divadla, v IC nebo on-line prostřednictvím webových stránek divadla.

3.2. Vstupenky rezervované on-line je nutné vyzvednout a zaplatit v pokladně divadla nebo v IC. On-line rezervace přes webové stránky má vždy určené datum vyzvednutí rezervovaných vstupenek, uvedené na potvrzení rezervace. Současně je však nutné respektovat obecné lhůty týkající se platnosti rezervací, uvedené v čl. 3.3. těchto obchodních podmínek (tj. nutnost vyzvednutí rezervovaných vstupenek min. 7 dní před dnem konání u hostujících představení a min. 3 dny před dnem konání u představení Divadla Šumperk). V době kratší než 3 dny před konáním představení už nejsou on-line rezervace možné, je možný pouze přímý nákup vstupenek on-line nebo v pokladně divadla nebo v IC.


3.3. Vstupenky rezervované telefonicky nebo osobně v pokladně divadla nebo v IC

Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout a zaplatit v pokladně divadla nebo v IC do data, sděleného kupujícímu osobou provádějící rezervaci. Současně je však nutné respektovat obecné lhůty, týkající se platnosti rezervací:

a) na hostující představení je nutné vyzvednout a zaplatit rezervované vstupenky nejpozději 7 kalendářních dní před dnem konání představení (den konání představení se do lhůty nezapočítává),

b) na představení Divadla Šumperk je nutné vyzvednout a zaplatit rezervované vstupenky nejpozději 3 kalendářní dny před dnem konání představení (den konání představení se do lhůty nezapočítává).


3.4. V případě nevyzvednutí vstupenek ve stanoveném termínu se rezervace automaticky ruší. Nevyzvednuté vstupenky jsou vráceny zpět do volného prodeje.

4. Úhrada vstupenek

4.1. Úhradu vstupenek a dárkových poukazů lze uskutečnit v pokladně divadla a v IC:

• hotově

• bezhotovostně platební kartou

• bezhotovostně kartou MULTI od společnosti Edenred

• bezhotovostně formou internetové úhrady přes aplikaci společnosti BENEFITY a. s. (platí pro držitele karty společnosti BENEFITY)

• dárkovým poukazem (lze platit pouze za vstupenky, nikoliv za nový dárkový poukaz)

• uplatněním kuponu předplatitelské skupiny X nebo VIP kuponu

• kombinací výše uvedených způsobů

Případné přeplatky při platbě dárkovými poukazy se nevrací. 


4.2. Úhradu vstupenek na základě faktury vydané divadlem s určenou splatností lze uskutečnit:

• bezhotovostně převodem na bankovní účet divadla


5. Slevy ze vstupného

5.1. Divák má právo na uplatnění slevy ze vstupného, splňuje-li nárok na její poskytnutí. 

Slevy ze vstupného lze uplatnit pouze v pokladně divadla a v IC. Zlevněné vstupenky nelze zakoupit přes webové stránky divadla.

5.2. Druhy slev (uváděné v % z ceny vstupenky):

• 10 % - držitelé Sphere card

• 10 % - dárci krve, kteří jsou držiteli plakety prof. MUDr. Jánského

• 20 % - senioři 60+

• 20 % - hromadné návštěvy od 20 diváků

• 50 % - studenti

• 50 % - členové Klubu mladého diváka ARTER (mladí lidé do 26 let) - po předložení členské karty ARTER

• 50 % - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P

• 100 % - doprovod držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P

Jednotlivé druhy slev mezi sebou nelze kombinovat a sčítat. 

5.3. Slevy ze vstupného nelze uplatnit na:

• premiérová představení

• dětská představení

• hostující představení

• produkci, která se koná v Secesním sále, v Zrcadlovém sále a v malém sále Hrádek

• uzavřené akce

6. Vrácení vstupného

6.1. Zakoupené vstupenky na hostující představení nelze vrátit ani vyměnit.

6.2. Zakoupené vstupenky na představení Divadla Šumperk nelze vrátit, lze je však vyměnit za jakýkoliv jiný termín daného představení divadla.

6.3. V případě změny termínu představení ze strany divadla zůstávají zakoupené vstupenky v platnosti. V případě nevyhovujícího termínu náhradního představení lze uplatnit nárok na vrácení vstupného v pokladně divadla nebo v IC.

6.4. V případě zrušeného představení lze uplatnit nárok na vrácení vstupného v pokladně divadla nebo v IC dle pokynů zveřejněných na webových stránkách divadla a v prostorách divadla.

7. Návštěvní řád

7.1. Součástí obchodních podmínek je návštěvní řád, který je povinen divák nebo návštěvník respektovat ve všech prostorách divadla.

7.2. Návštěvník divadla je povinen respektovat pokyny hledištního personálu, bezpečnostní služby a dalších oprávněných osob, jakož i veškeré písemné pokyny zveřejněné v navštěvovaných prostorách.

7.3. Svrchní oděv, zavazadla, deštníky apod. si divák odkládá do divadelní šatny. Svým zevnějškem, oblečením a chováním respektuje divák v hledišti a přilehlých prostorách divadla zvyklosti očekávané při návštěvě divadelního představení.

7.4. Do budovy divadla je zakázáno vstupovat se zbraněmi. Dále je zakázáno vstupovat do prostor divadla s jakýmikoliv zvířaty, výjimku tvoří vodicí a asistenční psi u zdravotně postižených osob.

7.5. Do hlediště je zakázáno vstupovat s nápoji a potravinami.

7.6. Po začátku představení budou pozdě příchozí diváci usazeni dle pokynu hledištního personálu.

7.7. Na jedno představení ve velkém sále je možné umístit pouze 3 invalidní vozíky. Na jedno představení v malém sále Hrádek je možné umístit pouze 1 invalidní vozík. 

7.8. Divák si před začátkem představení vypne svůj mobilní telefon či jiné elektronické zařízení. Fotografování a pořizování audio a video záznamů z představení zasahuje do autorských práv, proto je zakázáno.

7.9. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu divadlu, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost bude vyžádána asistence Policie České republiky (§ 63 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky). Rozsah, výše a způsob náhrady škody budou určeny podle příslušných právních předpisů.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Změny v programu divadla a v obsazení představení vyhrazeny.

8.2. Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dnem 1. 3. 2023 a tímto dnem se ruší předchozí znění obchodních podmínek.


V Šumperku dne 28. 2. 2023

MgA. Matěj Kašík

ředitel Divadla Šumperk, s.r.o.


Vytvořeno 4.9.2018 19:46:42 | přečteno 4178x | ernest
 
load