Vyhledávání

Hrajeme:

FESTIVAL POHÁDEK 2023

Pojďte pane, budeme si hrát / Rákosníček a jeho rybník / Rychlebské pohádky 
Přijďte si naposledy užít toto představení / úterý 17.10. v 19:00!

TESTOSTERON / derniéra

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů při podnikatelské činnosti

Divadlo Šumperk, s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „nařízení“ nebo také GDPR).

Účelem tohoto dokumentu je především poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Společnost jako správce zpracovává o fyzických osobách při podnikatelské činnosti, jakým způsobem, k jakým účelům a jak dlouho, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Divadlo Šumperk, s.r.o., Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČ 25875906, DIČ CZ25875906 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C23814 (dále jen „správce“, nebo „divadlo“), které zpracovává osobní údaje pro konkrétní účely.

Kontaktní údaje, kam můžete směřovat své dotazy a požadavky ohledně zpracování osobních údajů:

Poštovní adresa: Komenského 312/3, 787 01 Šumperk

Telefon: 583 214 061

IDDS: hyvy7dj

 

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů jsou smluvní partneři správce, kteří správci z jeho pověření poskytují určité služby spojené se zpracováním osobních údajů.

Divadlo Šumperk, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

 • pořádání divadelních a obdobných představení pro veřejnost,
 • vedení evidence dlouhodobých předplatitelů,
 • realizace smluvních vztahů a poskytování služeb.

Kategorie subjektů

 •  Zaměstnanec správce (PP, DPP, DPČ)
 •  Výkonný a hostující umělec
 •  Návštěvník správce, tj. osoba pohybující se v areálu správce (nájemce prostor apod.)
 •  Zákazník, divák správce, tj. osoba, která si zakoupila on-line vstupenku na akci správce
 • Předplatitel
 • Dodavatel, odběratel služby
 • Jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci (výstavce, krátkodobý/dlouhodobý nájemce prostor, aj.)

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, a dále na základě plnění právních povinností, které se na Divadlo Šumperk, s.r.o. vztahují.

V ostatních případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný
a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Kategorie osobních údajů

 • Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů
 • Údaje umožňující kontakt se subjektem údajů
 • Popisné údaje
 • Další konkrétní údaje nezbytné pro plnění smlouvy

Osobní údaje jsou získávány

 • Přímo od subjektů údajů
 • Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.)

Divadlo zpracovává vaše osobní údaje ručně (v papírové podobě) i automatizovaně prostřednictvím IT systémů.  

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není divadlu uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Kategorie příjemců osobních údajů

 • Finanční ústavy
 • Veřejné ústavy
 • Zpracovatel (Rezervační a prodejní systém vstupenek, správce webu, dodavatelé, odběratelé, aj.)
 • Státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • Další příjemci (firemní lékař, vzdělávací a rozvojová agentura, telekomunikační operátor aj.)

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotklo. Společnost neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Pokud jste nám udělili souhlas pro marketing nebo vám z jiného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:
– pokud již nechcete, abychom vám telefonovali, v rámci hovoru nám to řekněte,
– můžete nám také osobně nebo písemně sdělit, že si již nepřejete dostávat nabídky.
Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme vás nadále kontaktovat kvůli servisu, reklamacím a poskytování služeb, které jste si objednali.

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Veškerá svá práva, námitky či požadavky (samozřejmě s výjimkou práva podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, které můžete uplatnit jen u něj) můžete uplatnit dopisem doručeným na adresu sídla divadla. Pokud uplatníte některé ze svých práv a my budeme mít důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k jejímu potvrzení. V případě, že nějaké právo, žádost či námitku uplatníte, bude-li váš požadavek oprávněný, přijmeme jemu odpovídající opatření bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od doručení vaší žádosti. Jinak vás budeme v téže lhůtě informovat o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Budeme vás v takovém případě informovat o jakémkoliv prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Informace a veškerá sdělení a úkony se poskytují a činí bezplatně. Jsou-li vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, můžeme od vás požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo odmítnout žádosti vyhovět. 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Máme nastaveny interní směrnice archivace, které zajišťují, že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Pokud používáme údaje na základě vašeho souhlasu, činíme tak pouze po dobu, po kterou tento souhlas trvá, nemáme-li poté jiný zákonný důvod.

Společnost neustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů.

Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi zásadami  ochrany osobních údajů.  

Vytvořeno 12.9.2018 22:29:18 | přečteno 2681x | ernest
 
load